avatar
收藏
秒表(12组)
电路方案
freand0
暂无
freand0
07-12 17:18
收藏
秒表(蜂鸣器)
电路方案
freand0
暂无
freand0
07-13 16:15
收藏
秒表(9组)
电路方案
freand0
暂无
freand0
07-13 12:19
收藏
秒表(6组,LCD)
电路方案
freand0
暂无
freand0
07-14 08:21
收藏
秒表(蜂鸣器2)
电路方案
freand0
暂无
freand0
07-14 13:22
收藏
秒表(10组)
电路方案
freand0
暂无
freand0
07-14 07:23
收藏
编码器(速度,方向)
电路方案
freand0
暂无
freand0
07-15 08:29
收藏
IIC模拟(数字)
电路方案
freand0
暂无
freand0
07-14 16:41
收藏
闹钟(LCD,振动)
电路方案
freand0
暂无
freand0
07-15 09:52
收藏
闹钟(LCD,矩阵键盘)
电路方案
freand0
暂无
freand0
07-15 11:09
收藏
闹钟(LCD,独立按键)
电路方案
freand0
暂无
freand0
07-15 12:42
收藏
计时器(2路)
电路方案
freand0
暂无
freand0
07-16 07:17
收藏
计时器(报警)
电路方案
freand0
暂无
freand0
07-16 08:18
收藏
计时器(可逆)
电路方案
freand0
暂无
freand0
07-16 09:19
收藏
流水灯(独立按键)
电路方案
freand0
暂无
freand0
07-16 10:20
收藏
计时器秒表(闹钟)
电路方案
freand0
暂无
freand0
07-16 11:21
收藏
测量仪(电压,电平,频率)
电路方案
freand0
暂无
freand0
07-16 12:27
收藏
单片机综合实验
电路方案
freand0
暂无
freand0
07-15 09:32
收藏
电子钟(数码管,闹钟)
电路方案
freand0
暂无
freand0
07-16 13:39
收藏
闹钟(4)
电路方案
freand0
暂无
freand0
07-16 07:02
收藏
简易时钟(学号)
电路方案
freand0
暂无
freand0
07-16 08:11
收藏
红外遥控器(编码显示)
电路方案
freand0
暂无
freand0
07-16 09:16
收藏
时钟(12小时制,秒表)
电路方案
freand0
暂无
freand0
07-16 11:29
收藏
数字钟(日历,闹钟)
电路方案
freand0
暂无
freand0
07-16 13:43
收藏
电子钟(温度,LCD,闹钟)
电路方案
freand0
暂无
freand0
07-16 13:47
收藏
电子钟(数码管,LCD)
电路方案
freand0
暂无
freand0
07-16 14:49
收藏
定时报警(正反计时)
电路方案
freand0
暂无
freand0
07-17 07:53
收藏
电子钟(串口)
电路方案
freand0
暂无
freand0
07-17 10:57
收藏
电子钟(12,24,秒表)
电路方案
freand0
暂无
freand0
07-17 11:59
收藏
电子钟(12864)
电路方案
freand0
暂无
freand0
07-17 12:00
收藏
闹钟(6)
电路方案
freand0
暂无
freand0
07-17 13:01
收藏
收藏
电子钟(温度,秒表,闹钟)
电路方案
freand0
暂无
freand0
07-18 07:58
收藏
时钟(数码管。闹钟)
电路方案
freand0
暂无
freand0
07-18 08:33
收藏
频率计(2个)
电路方案
freand0
暂无
freand0
07-18 10:51
收藏
频率计(3挡,自动)
电路方案
freand0
暂无
freand0
07-18 11:51
1 2 3 4 5 6 ... 8